Home

Epika jellemzői

Epika - Wikipédi

 1. Az epika elbeszélő irodalom, az irodalom három műnemének egyike, az epikus vagy elbeszélő művek összefoglaló elnevezése. A lírától abban különbözik, hogy nem érzelmeket, hanem cselekményt ábrázol, a drámától pedig abban, hogy nem párbeszédes formában íródott. A versben írott epikus művet elbeszélő költeménynek nevezik.Az epika olyan műnem, amely.
 2. dig a mesélő áll a középpontban, akár azonos a tényleges szerzővel, akár nem. Azáltal, hogy az elbeszélt eseményekről közvetve szerzünk tudomást, a mű tartalma bizonyos tér- és időbeli távolságba kerül, szemlélhetővé.
 3. t a dráma
 4. t a.

Az epika és a líra mellett az irodalom harmadik műnemea dráma (a dráma görög eredetű szó: cselekvést jelent).Tárgya a külvilágból merített esemény, eseménysor. A történéseket, a szereplők gondolatait, jellemző tulajdonságait, egymáshoz való viszonyátaz alakok cselekedeteiből, a párbeszédekből (dialógusok) és magánbeszédekből (monológok), valamint a. II. EPIKA. A szó jelentése elbeszélő. Eseményeket elmondó cselekményes műnem. Jellemzői: - a külvilág áll az események középpontjában - cselekvés közben mutatja be a szereplőket - eseményt mond el - meghatározott térben és időben történik - nyomon követhető a szereplők jellemfejlődés Átmeneti műfajok azok, amelyeket nem lehet egyértelműen egyetlen műnem keretei közé sorolni, mert bennük több műnem, vagy műfajcsoport jellemzői keverednek. A líra, dráma, epika közötti átmeneti műfaj 1. Epika: lovageposz: témája a harc, a háború a XI-XII. sz-ban keletkeztek, szerzőjük általában ismeretlen Pl. Arthur-mondakör : Parszifál, Trisztán és Izolda Nagy Károly mondakör: Roland-ének orosz nyelvterületen: Igor-ének német nyelvterületen: Niebelung-éne Epika: a középpontjában egy történet áll. Közlője az elbeszélő, aki leginkább kívül áll a történeten, egyes szám harmadik személyben beszél. Epikai műfajok pl. az eposz, a regény, a verses regény és az elbeszélő költemény

Az epikai közlésforma és az epikai műfajok Pannon

Epika - Fazeka

 1. A dal legfontosabb jellemzői: az egynemű érzelem egyszerű megfogalmazása, a lírai én kifejezése, ismétlődő strófák, rövid terjedelem. Az epika és a dráma is rendelkezik cselekménnyel, de az epika elbeszéli a történést, míg a dráma megjeleníti, eljátssza
 2. EPIKA. DRÁMA. A beszélő és a valóság viszonya. A költő közvetlenül áll előttünk, a valóság az ő személyiségén átszűrve jelenik meg. Az elbeszélő háttérbe vonul, tárgyilagos. Az író teljesen láthatatlan, a drámai szereplők önálló életet élnek..
 3. Novella. A novella (latin 'új, újdonság') vagy a gyakran szinonimájaként használt rövid elbeszélés a kisepika műfajai közé tartozik. A legáltalánosabban elfogadott meghatározás szerint a novella olyan, tömören előadott történet, mely nem törekszik a valóság extenzív totalitású ábrázolására, rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér.
 4. t a dráma
 5. A realista és naturalista epika jellemzői. Balzac és Stendhal A NAGY VAGYONOK TITKA Javasolt feldolgozási idő: 1 óra 30 perc 1. feladat . Nézz meg egy rövid részletet Stendhal Vörös és feketecímű regényének feldolgozásából (0:08:44 -ig), majd válaszolj a kérdésekre! Youtube, Vörös és fekete. 1. Hol játszódik a.
 6. dent elkövettek, hogy a történet izgalmas, kalandos legyen.. jellemábrázolá
 7. Mik a balladák jellemzői? Légyszíves válaszoljatok! Sürgős! :DDD - Válaszok a kérdésre Az eseményeket, előzményeket, okokat nagyrészt drámai párbeszédekből és lírai monológokból ismerjük meg (epika + líra + dráma). Cselekménye sűrített, a lényeget emeli ki, gyakran egyetlen jelenetre összpontosít, másrészt.

Iskolai Tananyag: Epika műnem

A dráma jellemzői Irodalom - 8

Jellemzői a túlfűtött érzelmek, az erős szcenírozottság (= színpadiasan jelenetezett), az elvont tér- és időviszonyok, a párbeszédek. Pl. Ady Endre: Az ős Kaján, Harc a Nagyúrral. 6. Létösszegző ver A líra és az epika mellett a három műnemek egyike. jellemzői: tragédia, komédia. Ecloga. Lírai műfaj párbeszédes, érzelmek és gondolatok szembesítésre használják. Elbeszélés-Kis Epika-terjedelme a kisregény és a novella között van. Elbeszélő költemény A KLASSZIKUS MODERNSÉG KÖLTÉSZETE (A SZIMBOLIZMUS) A klasszikus modern líra jellegének értelmezése a romantikus költészettel összevetve tűnik leginkább kézenfekvőnek

Lírai műfajok | jellemzői

Irodalomtanulás » Irodalmi műfajo

Bevezető gondolatok. A Halotti beszéd és Könyörgés (HB) az egyik legfontosabb nyelvemlékünk.Az összefüggő szövegemlékek közül a legelső; valószínűleg a 12. század végén, 1192-1195 között keletkezhetett, és egészen 1770-ig lappangott egy kódexben, amelyet felfedezőjéről, Pray György jezsuita történészről nevezte el a nagy 19. századi irodalomtörténész. A ballada magán viseli mindhárom műnem jellemzőit (líra, epika, dráma). A középkor kedvelt népi műfaja, mely a romantikában kapott új lendületet. Jellemzői: cselekménye sűrített hátterében valamilyen erkölcsi konfliktus áll a lelkiállapotok ábrázolása gyorsan pörög egymás után az egyén erkölcsi felfogása ↔ a közösség értékrendje az egyén és a. A nemzetről való gondolkodás is változott: ennek egyik jelzése, hogy az 1820-as években az epika vezető műfajának a romantikus eposz számított, míg a harmincas években ezt a szerepet a regény vette át. Mind irodalmi, mind nemzeti szempontból különösen jelentős volt a magyar nyelvű, állandó színjátszás. A vitézi ének műfaji jellemzői, életképek, hárompilléres versszerkezet. Az ütemhangsúlyos verselés, a bokorrím, a Balassi-strófa. Az összehasonlító képesség fejlesztése epika és drámai szöveg összevetése során. A műelemzés képességének fejlesztése drámai mű, műrészlet feldolgozásával.. A MŰFAJ JELLEMZŐI Teljes szövegű keresés. rituális énekek, vallásos színjátszás, Mária-líra, -epika, vagy a szokásköltészet több válfajával: lakodalmas, kántáló-köszöntő énekek, az ádvent és a nagyhét szent alkalmaihoz kapcsolódó lírai-epikus drámai szövegmozzanataival, melyek a középkori irodalom.

Irodalom - 9

Műnemek, műfajok - ATW

 1. A monda —népköltészeti elbeszélő műfaj; —valóságalapja is van: helyszín, idő, személy, esemény; —magyarázatul szolgált az emberek eredetére, történelmi múltjára, az őket körülvevő világra; —fajtái..
 2. Tolsztoj: Ivan Iljics halála, a 19. századi realista epika - érettségi tétel; Thomas Mann: Thomas Mann: Mario és a varázsló; Vajda János: Vajda János magánya (középpontban: Húsz év múlva, Az üstökös) Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály és az emberiség sorskérdései és verseinek az elemzés
 3. den típusára van példa az olvasókönyvekben. Ezek:-az eredetmonda egy nép eredetét mondja el (pl. Emese álma)-a hiedelemmonda valós helyhez, természeti jelenséghez, képződményhez kötődik (pl. Pusztaszer, Csörsz árka

 1. Az epikus színház jellemzői és a reneszánsz dráma összehasonlítása egy-egy jellegzetes alkotás segítségével A dráma a líra és az epika mellett az irodalom harmadik mű neme. A tragédia pedig a dráma egyik műfaja, melynek tárgya értékpusztulás, a hős küzdelme, bukása az őt körülvevő világgal szemben
 2. A tanulás tanítása a korábban tanult ismeretek felidézése révén. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése: az epika műnemének, illetve az elbeszélő költemény műfajának jellemzői
 3. értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások
 4. A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások, időszerkezet, polifónia; új műfaji változatok) a kis- és nagyepikában
 5. 3. A realista és naturalista epika jellemzői 4. A hagyományos dráma megújítása. Csehov, Ibsen 5. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok, Beszterce ostroma 6. A Nyugat jelentősége a magyar irodalomban 7. Ady Endre költészete 8. Kosztolányi Dezső költészete, novellisztikája, Édes Anna 9. Babits Mihály életműve 10
PPT - AZ ÓKORI GÖRÖG KULTÚRA PowerPoint Presentation, free

Az epika a konkrét körülmények között élő, fejlődő, céljait megvalósító, cselekvő, küzdő embert állítja elénk. Cselekvés közben mutatja be az embert, meghatározott térben, megadott idő alatt. Az epika ritmikai forma szerint lehet verses vagy próza. Terjedelmük szerint nagyepika, közép- , és kisepika Az epika születése: a homéroszi eposzok. Az eposz műfaja, eposzi kellékek, az időmértékes verselés. A görög dráma poétikai jellemzői. A görög színház és dráma hatása az európai színház- és drámatörténetre. Ismeretbővítés . Tanulói prezentációk A mese epikai műfaj, melynek eredete a mítoszokon, mondákon és legendákon keresztül az írásbeliség előtti időkre nyúlik vissza.[1] Fenomenológiai szempontból a mitológia és az elbeszélő irodalom között középen helyezkedik el.[2] A kutatók véleménye megoszlik, hogy a mítosz a mesétől hol választható el. A különböző vallások is hatással voltak a mese.

Műnemek, műfajok, verstípusok, egyéb műfajelméleti

Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és. Világirodalom - az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele) Órakeret: 12 óra A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások Az epika jellemzői, főbb műfajai, az epikus művek elemzésének módszerei Mikszáth Kálmán műveinek interpretálásával A drámai műnem jellemzői és műfajai Katona József Bánk bán című tragédiája alapján. A dráma tanításának lehetőségei az általános iskolába - A színjátszás játékstílusa, a commedia dell' arte esztétikai, szcenikai jellemzői - A reneszánsz képzőművészet, viselet és divat főbb jellemzői - A reneszánsz költészet, epika és dráma kialakulása, forrásai, jellemző műajai, jelentf ős alkotó Arany János Balladái és egy ballada részletes Arany Jánost a balladaírás Shakespeare-jeként is szokás nevezni. Előzmények Goethe és Schiller balladái Reformkori magyar műballadák (Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty) Székely ás skót népballadák Spanyol románcok A ballada Arany János Balladáiról Greguss Ágost írt tanulmány 1969-ben

A hősi epika után az i. e. 7-6. század tájékán a líra is kiformálódik, megteremti a maga sajátos ágait és műfajait. Az eposzi hexameter versformájából születik meg az elégiaköltészet. A közösségi lírától eltávolodó, személyes hangvételű jambus költészet (Arkhilokhosz) valószínűleg a Déméter-kultusz. A lovagi kultúra kialakulásának alapvető feltétele a helyhez kötött királyi udvartartás volt, ami Magyarországon először III. Béla (1172- 1196) uralkodása alatt jött létre. A király a különböző pénzjövedelmeiből - adók, bányajog, stb. - pompás királyi székhelyeket alakított ki, melyek kiváló otthont teremtettek a lovagi kultúra létrejöttének

A mese a történelmi kezdetektől az ember kísérője, ugyanakkor személyiségfejlesztő szerepe is vitathatatlan. A mesék sokszor fontos erkölcsi tanulsággal szolgálnak, tükrözik az ember igazságosságba vetett hitét, mely szerint a jó törvényszerűen elnyeri méltó jutalmát, a rossz bubásra ítéltetik A szerelmi költészet. A reneszánsz líra legfontosabb, központi tematikája Európa-szerte a szerelem. A középkori erkölcsi normák széttöredezése, a profán, emberi érzések felszabadulása, s ezek jogainak a társadalmi köztudat részéről többé-kevésbé való elismerése nemcsak a szerelmi költés általános divatját hozta meg, hanem polgárjogot is biztosított számára Ennek jellemzői az építészetben a színes homlokzatok, síkdíszítmény. Egyrészt, mert a szecesszió alapjában véve képző- és. Egy szecessziós jegyeket felmutató Krúdy-mondat háromszintű elemzése, mely a. Az épület legfőbb jellemzői: a homlokzati falsík színes majolika. A realista és naturalista epika jellemzői

naturalista epika jellemzői, a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában. (pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij) 22. Magyar irodalom a 19. század második felében: Vajda János Húsz év múlva) 23. A századvég és századelő novellisztikája Bródy Sándor 24. A. Sándor lírája, a különböző műfajok jellemzői: Nemzeti dal (dal) Szeptember végén (elégia) A XIX. század költői (ars poetica), Arany János: Szondi két apródja (a ballada műfaji jellegzetességei) Jókai Mór életpályája, a regény műfaji jellemzői, Memoriterek: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmart

Irodalom tanterv évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának Világirodalom - az európai epika és líra a romantika után (19. század második fele) A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások

Az epikus mű jellemzői Verses epika (elbeszélő költészet) Prózai epika . Az epikus közlés alapformái: az elbeszélés(események előadása), a leírás(színhelyek, külső/belső tulajdonságok statikus ábrázolása) és a dialógus(szereplők szóbel Az epika általános jellemzői. Az epikai műfajok és jellemzőik. A szereplők jellemzése különböző szempontok szerint (lélektani, nyelvi, etikai, szociális) Epika jellemzői - Epikai műfajok csoportosítása - A regény műfaja - A novella műfaja. Epika = három műnem egyike. Témáját a külső valóságból meríti, formája alapvetően monologikus Epikai műfajok: mítosz, monda, mese, legenda, emlékirat, levél, parainézis, novella, útirajz

Irodalmi alapfogalmak SuliHáló

formai tagolódás (a dráma formai jellemzői) tartalmi szerkezeti egységek (expozíció, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás) Szereplők; csoportosítása (fő- és mellékszereplők) egymáshoz való viszonyuk; jellemzésük (lsd. epika) Konfliktusok; a szereplők közötti (kik között és miért A szövegfeldolgozás elmélete és gyakorlata alsó tagozaton. A szövegfeldolgozás elmélete és gyakorlata alsó tagozaton; Előszó; A kurzus/tananyag célja, célcsoportj

Líra (műnem) - Wikipédi

3.1.3. A lovagi epika újjászületése . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye Az epika és az elbeszélő művek fő jellemzői, szerkezeti részek Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - elbeszélő költemény cselekménye, szerkezete, szereplők, jellemek, helyszín, idő, tartalommondás, vándormotívum, (időmértékes verselés, verslábak A stílus jellemzői: - túldíszítettség, pompa - mozgalmasság EPIKA: A harmadik alapvető műnem. A szerzője rövidebb vagy hosszabb eseménysorozatot mesél el rendszerint hőseinek jellemfejlődését is ábrázolva I. évfolyam 2. félév P/IR/MIR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika). Az irodalmi szöveg temporális, recepciófüggő és jelentésaktualizációhoz kötött létmódjának kérdései, a megértés általános elmélete és irodalmi sajátosságai, a klasszikus alkotás hatásesztétikája, a befogadói aktivitás mibenléte, a megértés. A shakespeare-i dráma jellemzői •Senecatólveszi át a nagymonológokra való építkezést; a halállal szembenéző ember sztoikus nyugalmát. •A középkori drámából veszi át tér és idő szabad kezelését, a hangulati ellentételezést és a hangnemek kevertségét (Shakespeare-nél a műfajt mindi

A realista és naturalista epika jellemzői

A ballada magán viseli mindhárom műnem jellemzőit (líra, epika, dráma). A középkor kedvelt népi műfaja, mely a romantikában kapott új lendületet. Jellemzői: cselekménye sűrített hátterében valamilyen erkölcsi konfliktus áll a lelkiállapotok ábrázolása gyorsan pörög.. A magyar epika A XVIII. században még csak fordítások, ill. idegen minták után szület ő könyvek kerülnek az olvasók kezébe heroikus-gáláns, ill. népies, érzelmes vagy rokokó stílusban. Az els ő eredeti regényünk Dugonics András (1740—1818) történelmi tárgyú kulcsregénye, az Etelka (1788) Epika <görög> Jelentése: elbeszélő A három alapvető műnem egyike. Eseménysort, történeteket mond el. Tárgyilagos és sokoldalú, de megengedi a személyes érzelem-és véleménynyilvánításokat. Jellemei változnak, fejlődnek. A szerző szabadon választja meg az elbeszélői nézőpontot: - szerzői mindentudá

Iskolai Tananyag: A ballada műfaj

műnemek szerint az epika / líra / dráma fogalma, jellemzői műfajok szerint a műfaj fogalma, jellemzői, néhány alapműfaj felsorolás-szintű ismerete eredet szerint a népköltészeti / műköltészeti alkotások jellemzői forma szerint a vers- és / prózaforma jellemzői Petőfi Sándor életrajz Kukoricaszárból készült játékhegedű. Haider Edit. nádkomp: → határjel. nádlányok, a: → tündérmese. Fiatal férfi olyan helyről kíván házasodni, amely sem ezen, sem a túlvilágon nincsen, vagy egy öregasszony, akinek korsóját eltörte, megátkozza, hogy előtte ismeretlen helyről házasodjék; az ifjú a Nap, Hold, Szél anyjá tól tudakozódik Uborkaország vagy a. 11. évfolyam A 11. évfolyam továbbfejleszti a narratív és a dráma műneméhez tartozó művek megértését, melynek része az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekményszervezés, illetve jellemalkotá 2. a ballada műfaji jellemzői (3 jellemző), sajátos szerkesztés- és előadásmódja - Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes. - Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet. - (memoriter: Arany János: A walesi bárdok), - irodalmi dolgozat írása előzetes vázlat alapján 3

Ez az egyszerű képletű szerkezet a Homérosz előtti epika jellemzői közé tartozhatott, akárcsak a katalógusbetét, a csatajelenetek felsorolása, a szó szerint megismétlődő fordulatok halmozása -az Iliász és az Odüsszeia összterjedelmének mintegy harmadát képezik az azonos sorok - vagy az állandó jelzők. 2. Epika: - poéma - regény . 3. Dráma: - tandrámák - a film szerepe megnő. Az expresszionista művész a szenvedésben és a szenvedőkkel való szolidaritásban találja meg a világban élő ember, a világ és az alkotó közötti kapcsolatot. Ilyen jellegű elkötelezettsége azonosítható szinte minden alkotásban. AVANTGÁR

- Az epika jellemzői, műfajai - A líra jellemzői, műfajai - A dráma jellemzői, műfajai 2. A mítoszok - A mítosz fogalma - A görög és a római istenvilág -Az antikvitás a képzőművészetekben 3. A homéroszi eposzok - Az eposz műfaji sajátosságai (eposzi kellékek) - Az Odüsszeia embereszménye 4. A görög lír Régikönyvek, Elekes Szentágotai Blanka - Kötelező olvasmányok tartalma és elemzés 2.Görög epika (Homérosz művei és jellemzői, fabulák) 3.Görög dráma (Szophoklész művei és az antik dráma jellemzői) 4.Görög líra (Szapphó, Anakreón, Alkaiosz) 5.Római líra (Vergilius, Horatius, Phaedrus) A vizsga menete: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll A XX. századi epika jellemzői Témakör: Színház- és drámatörténet Madách Imre: Az ember tragédiája A modern dráma változásai: Ibsen A vadkacsa Témakör: Az irodalom határterületei A filmes adaptáció: Koltai Lajos Sorstalanság Témakör: Regionális kultúra Irodalmi emlékhelyek Balassagyarmato

görög epika és líra, római irodalom. Mítosz, mitológia; A homéroszi eposzok. Iliász és Odüsszeia embereszményei. A romantika jellemzői az irodalomban és más művészeti ágakban. Az orosz romantika - Puskin: Anyegin. Színház- és drámatörténet - Katona József: Bánk bán Epika (i. e. 8-7. század): 1. Az epika fogalma, műfajainak rendszerezése? A Vallomások műfaji jellemzői? A Vallomásokat Szent Ágoston írta 397-400 között. A Vallomások vagy Confessiones 13 könyvből áll. Az 1-9 könyv életrajzi jellegű, a 10. A keresztény megtéréssel kapcsolatos belső vívódásokat írja le, míg a 11. A késő reneszánsz epika Itáliában 26 Ariosto 26 Az Őrjöngő Lóránt 27 A portugál nemzeti eposz 29 Camoes 30 Lusiadák 31 A BAROKK 35 A manierizmus 35 A barokk jellemzői, korszakolása 36 A barokk képzőművészet, építészet, zene és irodalom stílusjegyei 36 A barokk művészet és a hatalom viszonya 37 A barokk művészet. A monda jellemzői, fajtái, egy tanult monda elemzése; A ballada jellemzői, fajtái, A walesi bárdok elemzése; Arany János élete, a Toldi keletkezése, forrásai; A Toldi szerkezete, cselekménye, műfaja, elemzése; Epika műneme (műfajok, szerkezete) - Elemezni: Dávid és Góliát. A magyar romantika jellemzői és írói Katona József: Bánk bán Kölcsey Ferenc költészete II. félév Vörösmarty Mihály költészete Petőfi Sándor életműve Arany János lírai és epikus költészete Madách Imre: Az ember tragédiája Az európai epika és líra a 19. sz. második felében (írók, stílusok, művek

A mű címszereplője Robinson, akit apja ügyvédnek akart taníttatni. A fiatal fiú azonban szembeszáll a szülői szándékkal. Kalandvágyát nem képes legyőzni: tengerre akar szállni, a határozott apai intelem ellenére is: Azon az úton, amelyen mi járunk, csendesen és simán folyik az ember élete 11. A reneszánsz általános jellemzői / Humanizmus 12. Itáliai reneszánsz: Petrarca költészete, Boccaccio: Dekameron 13. Janus Pannonius költészete (Pannónia dicsérete, epigramma) 14. Balassi Bálint életpályája és költészete (Hogy Júliára talála így köszöne neki, Egy katonaének, Adj már csendességet

A görög epika: Íliász; Odüsszeia -> a homéroszi eposzok A görög líra: Szapphó; Alkaiosz költészete A görög dráma: Szophoklész: Antigoné; a görög színház és jellemzői A római költészet: Platón; Catullus (Éljünk, Lesbia; Lesbia madárkája), Vergilius (Eclogák; Aeneis); Horatius (Carmenek Töltse ki az egyszerű űrlapot. Gyors és egyszerű. Töltse ki a nem kötelező érvényű űrlapot, és szerezzen több információt a kölcsönről A műnemek jellemzői: líra, epika, dráma 2. Mítosz, mitológia 3. A homéroszi eposzok 4. Aiszoposz tanmeséi 5. A görög líra bemutatása néhány választott szerző/mű elemzésével 6. Az antik görög dráma jellemzői 7. Szophoklész: Antigoné 8. A római irodalom bemutatása néhány választott szerző/mű elemzéséve A három műnem (epika, líra, dráma) jellemzői 2. Az antikvitás kultúrája 3. Homérosz eposzai 4. Az antik dráma 5. Szophoklész: Antigoné 6. A Biblia 7. Középkori vallásos és világi irodalom 8. A reneszánsz jellemzői 9. Dante, Petrarca, Boccaccio művészete 10.A reneszánsz Magyarországon. 2017.03.24. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • a művészet szellemi forrása • a dráma, a líra és az epika eredete, illetve jellegzetességei • a költészet zenei eleme - deklamálás és recitálás • a költészet és a beszéd kapcsolata • a költészet szellemi eredete • Sík Sándor élete és munkássága dióhéjban • Sík Sándor esztétikája.

A líra az irodalom három nagy műnemének egyike az epika és a dráma mellett. Legyél bajnok, versenyezz a legjobbakkal és nyerj! Próbáld ki: http://videotanar.hu Grendel Lajos: Magyar líra és epika a 20. században (28) 2009-01 Posted 2009.01.04. | by admin. NOVELLISTÁK Mándy Iván (1918-1995). Ő maga a Krúdy és Gelléri nevével fémjelezhető lírai próza követőjének vallotta magát; valójában nem pusztán folytatója és követője volt egy fontos epikai hagyománynak, hanem a magyar. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése. Az új szóbeliség (skype, chat) jelenségei és jellemzői. Himnusz, verses epika, rím, középkor

mindhárom műnem jellemzői ötvöződnek benne olyan verses formájú, rövid epikus m ű, amely többnyire egy-egy tragikus eseményt ír le lírai színezettel. előadásmódja: tömör, szaggatott, párbeszédes. vannak nehezen érthető részek, hiányos szálak (balladai homály ) Episztola A dráma műnemének jellemzői (Shakespeare: Ahogy tetszik, részlet) Az intertextualitás (Kányádi Sándor: A farkas és a Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nag

A görög líra és a római irodalom - Irodalom kidolgozott

jellemzői a kecses formák, a pompa, az élet élveze - te és a kifinomult érzékiség szentimentalizmus: a 18-19. század fordulóján jelent-kező stílusirányzat, amely esztétikailag a klassziciz - mus és a romantika között áll, jellemzője az érzel-mek kultusza (elnevezése is a latin sensus 'érzés Tanfolyamok, képzések, magántanárok. INGYENES hirdetési lehetőség! Szak: Újságíró OKJ-s kétéves képzés Tantárgy: Filozófia alapjai, szociológia. Az orosz romantika kialakulásának társadalmi háttere: feudális viszonyok, cári önkény →elégedetlenség, lázadás (1825. december: dekabrista felkelés) a politikai-társadalmi elégedetlenség kifejezése - az erőteljes cári elnyomás miatt - az irodalomban összpontosul → az irodalmi élet fellendüléséhez vezet a XIX. század első felének kiemelkedő orosz költője.

 • Cápamese IMDb.
 • 13x18 kép.
 • Szaftos rakott krumpli.
 • Teri Hatcher.
 • Kockás favágó kabát.
 • Planetarium.
 • Norbi sikertörténetek.
 • Újabb stadion.
 • Ravioli töltelék receptek.
 • Evan Rachel Wood IMDb.
 • Pioneer erősítő teszt.
 • Ujjlenyomat vétel.
 • Perlátor betét.
 • Vizelet szagú folyás.
 • Leghangosabb madár.
 • Mesterképzés pedagógusoknak.
 • Deeper halradar ár.
 • Irc tauri hu 6667 #wow.
 • Emerald city 1. évad 9. rész.
 • Bill Ward.
 • Dhd dermatitis herpetiformis.
 • Mesterképzés pedagógusoknak.
 • My Little Pony PC game 2004.
 • Abszolutizmus jelentése.
 • Ballagási tablók minták.
 • Dual wallpaper download.
 • Jemeni nagykövet.
 • Legjobb csaptelep márkák.
 • Toyota verso s műszaki adatok.
 • G4 pro okosóra.
 • Jakab györgy rák.
 • Portugália veszélyei.
 • Hordozható operációs rendszer.
 • Biológia 7. osztály tanmenet ofi.
 • La manche csatorna alagút.
 • Philips nanocloud.
 • Taksony vezér.
 • Steam feltöltőkártya árukereső.
 • Csigaevő csiga garnéla.
 • Early redhaven konténeres.
 • Legrosszabb e számok.